User Tools

Site Tools


epifania_2014

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
epifania_2014 [2014/01/04 14:25]
matias
epifania_2014 [2014/01/05 10:58] (current)
matias
Line 627: Line 627:
    
  
 +** Matt. 3:17: A Gudsordet vid dopförrättningen**
  
 +Fortsättningsvis förhandsarbete för att förbereda predikan den 12.1. kl 15 i Heliga Hjärtats kapell i Helsingfors. 
  
 +I evangelietexten Matt. 3:13-17 sägs att Guds röst hördes komma från himlen.
 +
 +Guds röst sägs på grundspråket " fōnē " , " φωνὴ ".
 +
 +En hel predikan kunde byggas upp på Gudsordet som  nådemedel. Där kunde man presentera Bibeln som Guds ord, Gudsordet som predikas, Gudsordet som är verksamt i hela kyrkan, etc.
 +
 +Här berör jag endast det som hör ihop med dopet.
 +
 +I Stora katekesen säger Luther att Gudsordet är det verksamma vid dopet. Utan Gudsord skulle dopet vara enbart vilket vatten som helst. Men i och med att Gudsordet fungerar i och med dopvattnet blir helheten mäktigare än himlarna och jorden.
 +
 +
 +Luther säger i Stora katekesen:
 +
 +"Ja, min vän, vem vet icke, att vatten är vatten, om det kommer i fråga skilt från Guds ord? Men huru vågar du så mästra Guds ordning och från dopet rycka loss den värdefullaste klenod, som Gud därmed förbundit och däri infattat och som han icke vill hava skild därifrån. Ty kärnan i vattnet är just Guds ord eller befallning och Guds namn; och det är en skatt, som är större och ädlare än himmel och jord.
 +
 +Lägg alltså märke till denna åtskillnad, att dopet är något helt annat än allt vatten i övrigt, icke för den naturliga beskaffenhetens skull, utan emedan här något ädlare kommer till. Ty Gud giver det del av sin egen ära och lägger in sin kraft och makt däri. Därför är det icke blott ett naturligt vatten, utan ett gudomligt, himmelskt, heligt och saligt vatten och allt, varmed man nu ytterligare må prisa det. Ty det innesluter i sig hela Guds rikedom och kraft." 
 +
 +
 +Kyrkofadern Augustinus säger, att pånyttfödelsen i dopet är större än vår timliga födelse, därför att födelsen i detta liv ger liv enbart för denna förgänliga tid, medan dopet föder oss på nytt för evigheten och därmed ger oss det eviga livet.
 +
 +http://www.roto.nu/doku.php/messe
 +
 +//[[matiassv|Tillbaka till Matias sida ]]// 
 +
 +
 +
 +Matt. 3:17:    B Älskade
 +
 +Barnet är älskat. Fadern i himlen älskar sin enfödde Son. 
 +Enligt grundspråket är Jesus " agapetós " , " ἀγαπητός, ή, όν ", "den älskade".
 +
 +Jesus har varit Guds Son ända från evigheten. Redan då tiden skapades fanns han. 
 +
 +Den Nikenska bekännelsen säger om honom:
 +
 +Vi tror --- på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,---"
 +
 +I och med att Jesus Guds älskade Son ingick i dopet, blev dopet den stunden då vi människor upptas i Guds familj.  
 +
 +I och genom dopet blir vi Guds barn. Denna gåva betyder att vi kan kalla Gud som vår Fader. 
 +  
 +Som Guds barn kan vi sätta vårt tillit på Honom som tar hand om oss bättre än ens de mest älskande föräldrarna någonsin kan göra. 
 +
 +Att begripa denna aspekt av Guds underbara kärlek kan ge djupa dimensioner i förståelsen av dopförrättningen.  
 +    
 + 
 +http://www.roto.nu/doku.php/messe
 +
 +//[[matiassv|Tillbaka till Matias sida ]]// 
 +
 +
 +
 +Matt. 3:17: C  Den eviga kärleken
 +
 +Predikotexten den 12.1. i högmässän på franska kl 15 kommer att vara Matt. 3:13-17.
 +
 +I texten säger Gud Fadern att han älskar sin Son.
 + 
 +På grekiska sägs Guds Faderns  behag till Guds Son med ordet: " evdókesa ", " εὐδόκησα ", "välbehag".
 +
 +Verbformen är aktiv aorist. Att Gud älskar utan att tidsdimensionen betraktas, betyder, att i samband med Guds kärlek står tiden stilla och evigheten möter mottagaren.
 +
 +Detta ger oss obegripligt väldiga dimensioner att skåda Guds godhet och enorma kärlek. 
 +Guds kärlek är evig därför att Gud själv är evig
 +
 +För att Jesus gick in i dopet för att döpas av Johannes, blev dopet förenat med honom. I och med det kristina dopet har vi tagits i delaktighet av Guds eviga nåd, kärlek, välbehag och barmhärtighet. 
 +
 +
 +Vid varje dopförrättning förkunnar Gud sin kärlek. Guds godhet visas. För att Gud är evig, kommer ocksä hans kärlek att vara evig. Detta betyder att evigheten i Guds eviga händer kommer att vänta på oss.
 +
 +
 +http://www.roto.nu/doku.php/messe
 +
 +//[[matiassv|Tillbaka till Matias sida ]]// 
  
/home/weby/roto/data/pages/epifania_2014.txt · Last modified: 2014/01/05 10:58 by matias